S38: Op welke wijze kunnen we gender problematiek in de samenleving verminderen respectievelijk oplossen?

Label 
S38
Natuurlijk zijn er allerlei ongelijkheden in de samenleving, maar gender ongelijkheid neemt een bijzondere plaats in. Alhoewel gender ongelijkheid al deels is opgeheven, tenminste in formele zin, blijven informele gender ongelijkheden voortduren, ook in de Nederlandse samenleving, op de arbeidsmarkt, op de beroepenladder, maar ook in de informele sfeer van het gezin. Dit geldt wellicht ook en mogelijk sterker binnen groepen migranten. Er valt nog een wereld te winnen op dit terrein, in Nederland maar natuurlijk ook in de ons omringende landen, wellicht nog meer in landen die zich in economische zin later zijn gaan ontwikkelen.

Zijn quota’s voor vrouwen in de politiek en in het bedrijfsleven een effectief middel om meer gender gelijkheid te bewerkstelligen?

Hoe kunnen internationale waardeketens zo worden georganiseerd dat ze meer economische en sociale gender gelijkheid bevorderen in het Zuiden en het Noorden?

Hoe kunnen scheve machtsverhoudingen op basis van gender worden tegengegaan?

Op welke manieren uit en reproduceert gender ongelijkheid zich in Nederland?

Wat verklaart de ondervertegenwoordiging van vrouwen in verschillende lagen van de Nederlandse politiek? Wat moet er gebeuren om gender gelijkheid te bereiken?

Wat zijn de effecten van een veranderende manier van denken over seksualiteit en gender-rollen op identiteitsontwikkeling bij kinderen? Hoe verschilt dat per sociale achtergrond en cultuur? En hoe helpen we kinderen hiermee om te gaan?

Welke processen binnen (en buiten) organisaties zorgen ervoor dat ongelijkheden op basis van gender, etniciteit, seksualiteit enzovoorts blijven voortbestaan?

gender based violence: onderzoek naar de effecten van vroege opsporing en hulpverlening

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat niemand in Nederland wordt uitgesloten vanwege zijn of haar geslacht, genderidentiteit of seksuele voorkeur?

Hoe worden ongelijkheden tussen gender, etniciteiten, religies en klassen gereproduceerd?

Op welke wijze kan gender stereotyping free onderwijs gerealiseerd worden?

Waarom zijn vrouwen en meisjes vaker dan mannen en jongens slachtoffer van gendergerelateerd geweld?

Wat is de rol van gender bij innovaties en uitvindingen en hoe is dat te beinvloeden ten gunste van de samenleving

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat vrouwen in de samenlevingen in de wereld echt gelijke rechten krijgen?

hoe kan de sekseongelijkheid van sommige groepen in onze maatschappij verminderd worden?

Hoe richten we ons middelbaar en hoger onderwijs zo in dat jongens en meisjes gelijke kansen hebben?

Hoe kan impliciet racisme en impliciet seksisme het beste worden bestreden?

Hoe kan het dat er in het onderwijs zoveel leidinggevende vrouwen worden ontslagen

Welke rol speelt gender bij het ingrijpen in tijden van voedselproblematiek?

Hoe komen definities en ideeën over vrouwelijkheid en mannelijkheid tot stand, welke waardering wordt eraan toegekend met welke gevolgen en hoe verandert dit door de tijd heen?

Wat zijn de maatschappelijke kosten van het huidige aantal echtscheidingen?

Wat zijn de socio-culturele en gendergerelateerde normen, waarden en gedragsvoorwaarden die een seksuele en voortplantingsgezondheid van mensen bepalen?

Incest wordt in de natuur door een feromonen-immuunsysteem biologische tegengegaan om de soort sterk te houden. Waardoor worden meisjes toch slachtoffer van incest?

Waarom zijn vrouwen veel kritischer op andere vrouwen dan mannen op andere mannen?

waarom zijn er (voor zover ik weet) alleen mannelijke pyromanen

toepassing gender budgeting gebaseerd op gender gerelateerde data

Zijn vrouwen gemiddeld betere leiders van landen dan mannen?

Wat zijn economische en psychologische effecten als zwangerschapverlof (bevalverlof) verlengd wordt tot 16 weken of 26 weken?

Waarom stappen vrouwen bij een stoplicht van de fiets en blijven mannen op het zadel zitten met 1 voet aan de grond?

Waarom zijn mannen altijd eerder klaar op de wc

Heeft het feit dat er in de ons omliggende landen zoal Duitsland en Belgie vaak een (warme) schoolmaaltijd en ook veelal warme maaltijden op het werk worden aangeboden effect op het wel of niet full time werken van vrouwen/ moeders?

-- Filosofie: Wat is de filosofische en maatschappelijke impact van het begrip Geboortelijkheid? Staat Geboortelijkheid als thema van vrouwlijke filosofen tegenóver Sterfelijkheid als thema van manlijke filosofen te zetten of is het cyclisch?

Wat zijn de oorzaken van het feit dat er slechts twee menselijke geslachten (m/v) bestaan? En wat zijn de gevolgen daarvan op intermenselijke relaties en hun taalgebruik?

Waarom worden vrouwen doktersklachten slechter gehoord dan mannenklachten