Hoe kunnen we het taalonderwijs vernieuwen met inzichten uit wetenschappelijk onderzoek?

Label 
G13
Taalonderwijs is altijd gevoed vanuit wetenschappelijke inzichten, maar er zijn aanwijzingen dat hierin achterstanden zijn opgelopen. Die kunnen ingehaald worden. Nederland kan het nieuwe Finland worden als koploper in innovatief onderwijs voor iedereen: ook degenen die een tweede taal leren, doven en slechthorenden, dyslectici. Veel van deze groepen staan er heel anders voor dan tientallen jaren geleden. Steeds meer doven krijgen een cochleair implantaat en gaan naar het regulier onderwijs. De ‘tweede-generatie’ allochtonen van weleer hebben zelf kinderen. Het leren van een tweede taal heeft veel meer positieve effecten dan eerder werd gedacht. Met digitale middelen kan op individueel niveau veel meer bereikt worden dan vroeger. Hoe pakken we dat aan?

Wat gebeurt met de samenleving als iedereen vanaf jonge leeftijd gebarentaal aangeboden zou krijgen?

Hoe kunnen we Dove tolken gebarentaal (tolken die zelf doof zijn) beter laten integreren in het Nederlandse systeem?

Hoe komt het dat gebarentaaltolken het tolken naar hun (voor de meeste gebarentaaltolken) eerste taal, het gesproken Nederlands, moeilijker vinden dan het tolken vanuit het Nederlands naar NGT?

Hoe kan het dat sommige dove volwassenen wel goed de Nederlandse taal beheersen en andere niet?

Wat is de invloed van een slecht gehoor op het verwerken van schriftelijke informatie ?

Wanneer spreken doven Nederlandse woorden uit als ze gebarentaal gebruiken?

Communicatieve intenties kunnen op zeer verschillende manieren onder woorden worden gebracht. Hoe vindt precies de eerste fase van die 'vertaalslag' plaats?

Wat weten we over de oorzaak en behandeling van leesproblemen en dyslexie?

Waarom zijn zoveel bijzondere mensen dyslectisch?

Waarom en hoe kunnen we over de telefoon horen dat een spreker fronst of glimlacht bij het spreken?

Waarom corrigeren onze hersenen wel een verspreking, maar voorkomen ze deze niet?

Bestaat er een unificerend model voor menselijke taal-cognitie?

Ligt ons vermogen muziek waar te nemen (als muziek en niet als willekeurig geluid) evolutionair ten grondslag aan ons taalvermogen?

Hoe ondersteun je communicatieve en talige competentie bij nietsprekende kinderen met motorische, verstandelijke en meervoudige beperkingen?

Is te vroeg en veel aanbieden van letters en lezen, de oorzaak van dyslexie?

Als je dyslectisch bent in de ene taal, ben je dat dan in alle talen?

Hebben mensen lijdend aan afasie een eigen taal?

Waarom komt dyslexie juist bij hoogbegaafde kinderen voor en waarom meer bij jongens dan bij meisjes?

Hoe kunnen we de communicatieve vaardigheden van mensen met autisme trainen?

Welk type interventie is effectief om de leerontwikkeling van een kind met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te optimaliseren?

Hoe interacteren ernstige taalontwikkelingsstoornissen (TOS) met de algemene schoolse vaardigheden?

Welke criteria moeten er aangehouden worden voor de diagnostiek van een taalontwikkelingsstoornis (TOS)?

Hoe kunnen kinderen met ontwikkelingsstoornissen, zoals een taalontwikkelingsstoornis en dyslexie, een goed niveau in Engelse taalvaardigheid bereiken?

Welke (vorm van) interventie voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen is het meest effectief?

Waarom komen ontwikkelingsstoornissen, zoals een taalontwikkelingsstoornis, zo vaak voor in samenhang met andere ontwikkelingsstoornissen?

Wat is de relatie tussen spraakproductieproblemen en de taalverwerving?

Wat is de relatie tussen spraakproductieproblemen en de taalverwerving?

Wat is het effect van eenorigheid op de taal- en leesontwikkeling?

Leidt het oefenen van taal in virtual world games tot een betere taalvaardigheid bij kinderen met een taalachterstand of taalontwikkelingsstoornis?

Wat is het effect van taaltherapie in het Nederlands op de thuistaal van meertalige kinderen met een taalontwikkelingsstoornis?

Wat doen taal en gevoel met elkaar?

Hoe verloopt de taalontwikkeling bij kinderen in niet-westerse, niet-geindustrialiseerde landen?

Wat veroorzaakt verschillen in het succes van tweede-taalverwerving?

Wat veroorzaakt het veelvuldig samengaan van taalontwikkelingsstoornissen en andere ontwikkelingsstoornissen?

Welke genen spelen een rol bij een taalontwikkelingsstoornis?

Welke gevolgen heeft de afname in aandacht voor moedertaalonderwijs voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en het leren van andere, vreemde talen?

Hoe gaan we in de toekomst om met (vroeg) vreemdetalenonderwijs in het speciaal (basis)onderwijs?

Wat is nu precies de rol van 'natuur' en 'cultuur' bij taal en taalverwerving?

Hoe kunnen we de ontwikkeling van meertalige kinderen op een cultuur- en taalonafhankelijke manier meten?

Waaruit bestaat nu precies de 'aanleg voor taal' (de 'talenknobbel') die sommige mensen lijken te hebben en andere niet? Is er variatie in het taalvermogen van mensen?

Welke gevolgen kunnen de afname van aandacht voor Nederlands moedertaalonderwijs in het buitenland hebben voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en het leren van andere talen?

Overal in de wereld wordt Nederlands geleerd, zowel door kinderen als door volwassenen. Moet in de context van het onderwijs van het Nederlands een keuze worden gemaakt voor een specifieke variëteit van het Nederlands?

Hoe leren geadopteerde kinderen Nederlands?

Hoe kunnen wij de onderwijsprestaties van migranten leerlingen in Nederland verbeteren?

Wat is de beste interventie bij kinderen die onverstaanbaar spreken?

Wat is de rol van spraakwaarneming en kinesthetisch bewustzijn bij taalontwikkelingsstoornissen?

Hoe beïnvloedt de vroege hersenontwikkeling het latere leren van taal in baby's?

Hoe leren we de taal die we horen?

Wat is de aard van de relatie tussen communicatieproblemen en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren?

Welke criteria moeten er aangehouden worden voor de diagnostiek van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) bij meertalige kinderen?

Welke factoren dragen bij aan het verwerven van een woordenschat door jonge kinderen? Wat is daarbij de rol van aanleg (‘nature’) versus omgevingsfactoren (‘nurture’).

"Hoe verandert ons vermogen om taal te leren en te gebruiken gedurende de basisschoolleeftijd en hoe kunnen we die kennis inzetten om taal zo goed mogelijk te onderwijzen?"

Wat zijn de regels voor taal, communicatie en contact die kinderen leren om effectief en efficient te kunnen vertellen over eigen ervaringen

Onder welke condities leren (jonge) kinderen het beste meer talen, hoe worden talen in het brein gerepresenteerd en wat is de invloed daarop van de wijze waarop talen in natuurlijke omstandigheden en in formeel onderwijs worden aangeboden?

Hoe kun je het onderwijs het beste inrichten om het ontwikkelen van twee (of meer) talen van jongs af aan het beste te stimuleren?

Neder-land, meertalig-land: hoe voeden we de meertalige burgers van morgen op?

Is het niet eens tijd voor vernieuwing van het vreemde talen onderwijs?

Wanneer kan het Nederlands afgeschaft worden in de publieke sfeer?

hoe kunnen we eenvoudig een andere taal leren

Hoe komt het dat vele emigranten na al decennia in een anders-talig land te hebben vertoefd nog steeds een heel sterk accent van hun moedertaal in de nieuw verworven taal hebben?

Hoe kan men accentloos een vreemde taal leren spreken?

Moet het onderwijs in het geweer komen tegen de sociale verarming van het Nederlands zoals bijvoorbeeld blijkt uit het verdwijnen uit het taalgebruik van het wederkerig voornaamwoord?

Als alle horende kinderen vanaf hun geboorte gebarentaal kregen aangeboden, zouden hun wiskunde/natuurkunde resultaten dan beter blijken?

Hoeveel varianten van de Nederlandse gebarentaal bestaan er en hoe zijn die varianten ontstaan?

Bestaat over 50 jaar de Nederlandse Gebarentaal nog?

Hoe kan gebarentaal omgezet worden tot zinvolle aanvulling bij het leren lezen en schrijven van dove/slechthorende kinderen met gebarentaal als moedertaal?

hoe efficient is het Nederlandse gebarentaal (NGT) tov gewoon Nederlands?

Hebben dove kinderen met een CI behoefte aan het leren van NGT? Wat zijn hiervan de voordelen en/of nadelen?

Welke grammaticale elementen gebruiken native signers om verleden tijd en toekomstige tijd aan te geven, naast de diverse tijdlijnen en naast lexicale middelen?

wat is de invloed van (tekort aan) neurotransmitters en/ of hormoonniveau's op de spreekvaardigheid (zoeken naar woorden, moeilijk uit de woorden komen), en is hier invloed op uit te oefenen?

Kunnen woordvindingsproblemen en het gebruik van lege woorden als 'dingen' en 'doen' het gevolg zijn van een burn-out?

Dyslexie, kan ik in mijn hersenen zien of ik dat wel of niet heb?

Waarom en hoe spreken jonge allochtone Nederlanders anders dan autochtone Nederlanders?

Hoe leren kinderen complexe zinnen te begrijpen?

Welke factoren dragen bij aan een succesvolle eerste- en tweede-taalverwerving?

Leidt tweetaligheid tot een duidelijk verschillend pakket van normen en waarden? Hoe krijgt een kind dat vervolgens op zijn plek in z’n oordeels- of persoonlijkheidsvorming? Wat betekent dat voor ons taalbeleid?

Zal de taal Nederlands in de toekomst verdwijnen en dit worden vervangen door bijvoorbeeld Engels

Waarom ontbreekt fundamenteel onderzoek op het gebied van dyscalculie?

Waarom is een rijmende tekst alleen prettig voor het gehoor als de rijm zich aan het eind van de zin bevindt?