037

Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van de meest recente grote recessie, en hoe kan het stelsel van financiële systemen hervormd worden om dergelijke crises in de toekomst te voorkomen?

Beschrijving

Een relatief kleine schok op de Amerikaanse woningmarkt heeft het mondiale financiële systeem aan de rand van de afgrond gebracht. Banken raakten in problemen en moesten worden gered. De wereldhandel stortte in waardoor vele landen in een diepe en langdurige recessie terecht zijn gekomen. Veel bedrijven gingen failliet, mensen raakten werkeloos, jonge mensen konden geen baan vinden. De gevolgen verschillen per land en landen hebben verschillend gereageerd op de crisis. Wat voor impact hebben die verschillen op samenlevingen, zowel op de korte als op de wat langere termijn? Met toenemende internationale verbindingen en afhankelijkheden worden landen, samenlevingen, organisaties en burgers steeds kwetsbaarder voor de gevolgen van dit type crises. Dat roept de vraag op of zoiets te voorkomen is in de toekomst en wat daarvoor nodig is.

Verbindend karakter 
Recessies zijn geen puur economische verschijnselen. De maatschappelijke gevolgen voor burgers, organisaties en samenlevingsverbanden zijn ingrijpend en raken aan allerlei aspecten van het dagelijks bestaan. Onderzoek naar de oorzaken en zeker naar de gevolgen van crises raakt aan aspecten in de economische, politieke en gedrags- en maatschappijwetenschappen, maar bijvoorbeeld ook aan gezondheidswetenschappen: - Wat zijn de gevolgen van deze crisis voor het fundament van de (Westerse) economieën en hoe kunnen we in dat verband kijken naar bijvoorbeeld het financiële systeem, de huizenmarkt, het pensioenstelsel, werkloosheid? - Hoe gaan mensen om met afnemende zekerheden in hun dagelijkse bestaan? - Moeten er stappen genomen worden om toezicht, governance en verantwoordelijkheden van financiële instellingen en individuele bankiers zodanig te organiseren dat individuele prikkels voor banken en bankiers beter overeen komen met hun maatschappelijke verantwoordelijkheden en handelen? - Is regulering van het financiële systeem en/of de financiële markten wenselijk en is het mogelijk? - Wat zijn de gevolgen op mondiaal niveau, voor de opkomende economieën zoals China, India, Indonesië en Brazilië, en voor de broze economieën in ontwikkelingslanden?

Beleidsagenda's

CREATIEVE INDUSTRIE
Business transformation
EZ
Sterke en innoverende groene kenniseconomie
EZ
Verduurzaming en de ecologisering van de economie
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

AVANS Hogeschool
Sustainable business
EUR
Law & economics
Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Business Innovation
Toon alle onderzoeks­agenda's