045

Wat zijn de implicaties van en de opgaven voor de wereldwijde verstedelijking?

Beschrijving

Binnen een aantal decennia zal zeventig procent van de wereldbevolking in steden wonen. Grote verstedelijkte gebieden zullen in toenemende mate als motoren van economische, sociale en culturele ontwikkeling fungeren. De dichtheid van activiteiten in stedelijke gebieden kan milieuproblemen, logistieke problemen of sociale problemen verhevigen, maar biedt aan de andere kant ook meer kansen voor het oplossen daarvan.
De wereldwijde verstedelijking is een proces dat qua verloop en implicaties nog niet goed wordt begrepen. Hoe kan de economische, sociale en culturele vitaliteit van steden worden versterkt en hoe kunnen conflicten beheersbaar blijven? Wat is bepalend voor het succes van steden en op welke wijze kunnen overheden, bedrijven, burgers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties daar gezamenlijk een bijdrage aan leveren? Processen van verstedelijking vormen een vruchtbaar overkoepelend uitgangspunt om nieuw en baanbrekend sociaalwetenschappelijk, economisch, technisch en historisch onderzoek in samenhang te ontwikkelen.

Verbindend karakter 
De implicaties van verstedelijking zijn relevant voor alfa-, bèta- en gammaonderzoek en combinaties daarvan. In het alfadomein spelen vragen rond relatie tussen stad en cultuur in brede zin, met onder meer thema’s als burgerschap en participatieve democratie. In het bètadomein kan het gaan om het stadsklimaat, het stedelijk metabolisme of het groen in de stad. In het gammadomein zijn vragen naar sociale cohesie en naar de stad als bron van culturele en technologische vernieuwingen interessant. Maar er zijn ook talloze deelonderwerpen die deze driedeling overstijgen zoals mobiliteit, gezondheid en leefbaarheid in de stad. In de vraag naar de implicaties van verstedelijking speelt de verbinding tussen lokale verschijnselen en mondiale processen een grote rol. Belangrijk voor deze vraag is het ontwerpende onderzoek dat concrete beslissingen over stadsontwikkeling kan onderbouwen en dat ook kan helpen om toekomstbeelden van de ideale stad te genereren. Op de achtergrond spelen daarbij meer normatieve vragen, zoals die over rurale versus urbane waarden of vragen rond de esthetiek van de stad. Verder geeft veel stedelijk onderzoek de mogelijkheid om actieonderzoek in wijken en buurten alsmede onderzoek voor stadsbesturen te verbinden met theoretische vragen naar de ideale stedelijke ontwikkeling. Dit omvat ook het verder uitwerken van en de kritische reflectie op nieuwe concepten voor stedelijke ontwikkeling waaronder: smart cities, green cities, sustainable cities, sharing cities, en hackable cities.

Beleidsagenda's

Horizon 2020
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
HTSM
Aeronautics
HTSM
Automotive
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

3TU
Bouw Center of Excellence for the Built Environment
AMC
Epidemiology and Public Health
CWI
Energy
Toon alle onderzoeks­agenda's