079

Wat zijn de effecten van elektro­magnetische velden afkomstig van bijvoorbeeld draadloze communicatie en hoogspannings­leidingen op mensen?

Beschrijving

Het gebruik van draadloze communicatie neemt een steeds grotere vlucht. De bezorgdheid van burgers over mogelijk schadelijke effecten van elektromagnetische straling groeit; het aantal discussies en vragen over de gezondheidseffecten van het wonen nabij elektriciteitsvoorzieningen neemt toe.
Internationaal is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de mogelijke gezondheidseffecten van het wonen nabij hoogspanningslijnen. Dit heeft de bezorgdheid niet weggenomen. Ook naar aanleiding van recente discussies over de classificatie van mobiel bellen door de IARC en over elektrogevoeligheid is duidelijk geworden dat er nog onzekerheden bestaan met betrekking tot de daadwerkelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden. Betrouwbare feiten uit onderzoek zijn nodig om de discussie hierover goed te kunnen voeren.

Verbindend karakter 
Onderzoek naar de biologische effecten van straling en velden - ook op de langere duur - en naar de verschillen in elektrogevoeligheid onder de bevolking kan bijdragen aan het veiliger ontwerpen en bouwen van draadloze apparatuur, de ontwikkeling van betrouwbare regelgeving rond dit thema, en een feitelijke basis voor discussies over het onderwerp. Dit onderwerp vraagt een multidisciplinaire aanpak van onder meer biologen, artsen, biofysici en ingenieurs; ook vanuit de sociale wetenschappen kan een goede inbreng worden geleverd. Daarnaast zijn de industrie en de overheid belanghebbenden bij de onderzoeksresultaten. De vraag past bij het beleidsspeerpunt ‘Gezondheid en welzijn van mens en dier’. In Nederland heeft het Kennisplatform Elektromagnetische Velden & Gezondheid een goed beeld van de huidige kennis en nog te beantwoorden vragen rond dit thema. Het Kennisplatform bundelt de relevante instellingen en de organisaties die de eerstelijnscontacten met burgers en werknemers hebben over dit onderwerp.

Beleidsagenda's

CHEMIE
Chemical nanotechnology & devices: procesminiaturisatie, elektronische systemen, lab-on-a-chip, real-time
HTSM
Healthcare
HTSM
ICT
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

AMC
Brain and Cognition
AMC
Medical Integromics
Leiden-Delft-Erasmus
Medical Delta
Toon alle onderzoeks­agenda's