071

Wat is kwaliteit van leven?

Beschrijving

In de beleidsvorming, maar ook in maatschappelijke discussies, wordt steeds vaker verwezen naar de kwaliteit van leven. Over de invulling van dat begrip bestaat echter nog veel onduidelijkheid. Kwaliteit van leven is niet hetzelfde als economische welvaart of individueel welbehagen; evenmin is het vooral een kwestie van gezondheid. Maar er is geen consensus over wat het dan wel is.
Conceptuele en filosofische analyse kan ons helpen de idee van kwaliteit van leven verder te ontwikkelen en te onderzoeken wat meetbaar is, en hoe. Historisch onderzoek kan laten zien hoe de kwaliteit van leven over de eeuwen heen veranderde, en in welke mate de keuze voor een bepaalde invulling van het begrip bepalend is voor de ontwikkeling van levenskwaliteit. Een verdere invulling van het begrip kwaliteit van leven maakt ook een betere beantwoording mogelijk van ethische en politieke vragen, zoals in hoeverre maatschappelijke organisaties en overheden bewust mogen streven naar een verhoging van de levenskwaliteit van burgers: wanneer slaat de bevordering van levenskwaliteit van werknemers, consumenten, patiënten of burgers om in onwenselijke vormen van paternalisme?

Verbindend karakter 
Deze vraag verbindt filosofie, geschiedenis, medische wetenschappen, sociologie, politiek, economie en cultuurwetenschappen. Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar de betekenis en invulling van het begrip kwaliteit van leven levert kennis op die als basis kan dienen voor maatschappelijke vraagstukken rondom ouderdom, ziekte en gezondheid, evenals voor bijvoorbeeld migratievraagstukken. Daarnaast is in de hedendaagse samenleving ook een open oog nodig voor de culturele of diversiteitsdimensie van het begrip. Tot slot heeft de manier waarop wij wensen om te gaan met deze maatschappelijke vraagstukken implicaties voor onze economische positie. De vraag kent beschrijvende, normatieve en ontwerpende aspecten. Beschrijvende aspecten hebben betrekking op de betekenis en geschiedenis van het begrip kwaliteit van leven. Welke rol speelt dit begrip in het discours, vroeger en nu? En wat zijn de implicaties van culturele verschillen rondom de invulling? Normatieve aspecten betreffen het begrip of de definitie van wat kwaliteit van leven is. Ontwerpende aspecten zitten in het nut voor en gebruik van een definitie voor de beleidscontext, in innovatieve toepassingen in de gezondheidszorg en de arbeidscontext, en meer in het algemeen in innovaties ter bevordering van een kwalitatieve en gezonde levensloop.

Beleidsagenda's

LSH
Health technology assessment & quality of life
NWO uitdagingen
Complexiteit

Onderzoeksagenda's

AMC
Brain and Cognition
EUR
Health & behavioural economics
Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Zorginnovatie
Toon alle onderzoeks­agenda's