034

Wat is in het licht van de veranderende bevolking (vergrijzend, hier en daar krimpend en beïnvloed door migratie) de houdbaarheid van de welvaarts­staat?

Beschrijving

De komende decennia worden gekenmerkt door stevige veranderingen in bevolkingssamenstelling van Nederland. Bevolkingskrimp in bepaalde regio’s en vergrijzing veranderen de economische structuur; de invloed van migratie is nog onbekend. Mogelijk wordt een situatie bereikt waarin een handelsoverschot plaatsmaakt voor een handels-tekort, en meer sparen, onder andere voor pensioenen, plaatsmaakt voor meer uitgeven. Deze nieuwe situatie zorgt voor fundamentele vragen, ook in mondiaal verband. Allereerst naar de houdbaarheid van de verzorgingsstaat en de zorgstructuur: kan een toename van ouderen financieel en qua ondersteuning voldoende worden geaccommodeerd? Welke dilemma’s ontstaan hierdoor? Specifiek leven er vragen over de relatie met migratie: biedt dit aan Nederland kansen of is het juist een verzwaring van problemen? Vergt dit internationaal beleid? Hierbij is er een relatie te leggen met mondiale ontwikkelingen, zoals overbevolking, vluchtelingenproblematiek en zorg over het milieu.

Verbindend karakter 
Deze probleemstelling is interdisciplinair van karakter. Het betreft in essentie een economisch vraagstuk, maar met verbindingen en oplossingsrichtingen vanuit de politicologie, de geografie, sociologie, demografie, geschiedenis, ethiek en zorg. Omdat vergelijkbare ontwikkelingen zich in heel Europa voordoen en er een relatie bestaat met mondiale problemen, leent dit thema zich voor internationaal (vergelijkend) onderzoek.

Beleidsagenda's

EZ
Mondiale voedselzekerheid, schaarste en transitie
EZ
Verduurzaming en de ecologisering van de economie
I&M
Energieke samenleving
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

AMC
Epidemiology and public health
AMC
Ageing
Fries Sociaal Planbureau
Leefbaarheid van Fryslân in veranderende omstandigheden
Toon alle onderzoeks­agenda's