003

Wat is het belang van bio­diversiteit en hoe behouden we deze?

Beschrijving

Het aantal mensen op de wereld blijft toenemen, en de ecologische footprint per individu neemt misschien nog wel sneller toe. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om te blijven voorzien in de behoeften van mensen en tegelijk biodiversiteit te behouden. We zien wereldwijd een afname van de biodiversiteit, terwijl het bekend is dat een hoge biodiversiteit belangrijk is voor het goed functioneren van een ecosysteem. Deze massale en snelle achteruitgang van de biodiversiteit vormt de aanleiding voor deze vraag.
Soorten staan niet op zichzelf, ze leven in interactie met andere soorten. Dit is het geval in de bodem, op het land en in het water. Begrip van de interacties tussen soorten en de relatie tussen soorten, systemen en processen is cruciaal om op termijn biodiversiteit veilig te kunnen stellen.

Verbindend karakter 
Deze vraag verbindt inzicht in de betekenis van biodiversiteitsverlies met inzichten over oorzaken en mogelijke maatregelen om dit verlies tegen te gaan. Allereerst is meer kennis nodig over de gevolgen van biodiversiteitsverlies voor de natuur zelf en voor de menselijke samenleving. Zijn er onomkeerbare momenten gepasseerd? Wat is daarvoor de norm? Deze vraag verbindt onderzoek naar soorten, systemen en processen op verschillende schaalniveaus. Het gaat daarbij ook om de bijdrage van individuele variatie aan biodiversiteit en daarmee aan de gezondheid van ecosystemen. Daarnaast is meer kennis nodig over de oorzaken van het biodiversiteitsverlies. Wat zijn de sleutelfactoren daarin? Welke rol spelen klimaatverandering en urbanisatie? Is de op sommige plekken sterke relatie tussen biodiversiteit en oude of verouderde landbouwsystemen los te koppelen? Kennis hierover is nodig om adequate maatregelen te kunnen ontwikkelen om dit verlies tegen te gaan of te herstellen. De vraag sluit direct aan bij maatschappelijke agenda’s op mondiaal, Europees en nationaal niveau die het verlies van biodiversiteit als majeur vraagstuk benoemen. De vraag verbindt fundamenteel onderzoek in de ecologie met de beleidsgerichte en toegepaste variant van dat vakgebied. Op lokaal niveau is er behoefte aan goed onderbouwde adviezen over de ecologische effecten van stadsuitbreiding en infrastructurele maatregelen. Op deze manier zijn de rechtswetenschappen hier ook bij betrokken. Er is tevens een verbinding met het onderzoek van vele vrijwilligers en organisaties van vrijwilligers. Deze vraag biedt kansen om burgers met wetenschap te verbinden via citizen science projecten.

Beleidsagenda's

AGRI&FOOD
Meer met minder door duurzame, innovatieve voedselsystemen
EZ
Een krachtige en duurzame agrosector
EZ
Mondiale voedselzekerheid, schaarste en transitie
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

Deltares
Environment
Deltares
Water & subsoil resources
DLO-IMARES
Ecosysteem dynamica
Toon alle onderzoeks­agenda's