002

Wat bete­kenen mens en natuur voor elkaar en wat is de optimale relatie tussen beide?

Beschrijving

Door onder andere klimaatverandering, vervuiling, habitatverlies en intensivering van land- en tuinbouw komen ecosystemen onder druk te staan en wordt de biodiversiteit bedreigd. Moderne technologieën hebben geleid tot een enorme toename van onze productieve vermogens, maar geven ook steeds meer aanleiding tot fundamentele vragen over de verhouding tussen mens en natuur. Hoe kunnen en moeten mens en natuur zich tot elkaar verhouden? Deze vraag manifesteert zich op veel plekken, op meerdere schalen en in verschillende vormen.

Verbindend karakter 
Beter inzicht in ecologische, economische, sociale, politieke en culturele factoren is van groot belang voor het bepalen van een optimale verhouding tussen mens en natuur en voor het ontwikkelen van strategieën daarvoor. Zo moet gekeken worden naar de effecten van menselijk handelen op de natuur. Onderdeel hiervan is de vraag naar onomkeerbaarheid van processen. Kennis over soorten, systemen en processen in relatie tot milieu-eigenschappen is hierbij relevant. Een tweede aspect betreft de functies van de natuur voor de mens. Van oudsher gaat dit met name over de voedselvoorziening, maar daarnaast wordt de vraag naar functie van de natuur voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid steeds relevanter. Verder is de natuur ook een bron van zowel esthetiek als innovatie. Denk aan biomimicry, waarbij de natuur model staat voor kunstmatig gemaakte systemen. Daarnaast is de waardering van de staat van de natuur onderwerp van studie. Hoe moeten we de omgang van de mens met zowel de natuur in het algemeen, als die met dieren in het bijzonder, waarderen? Is biodiversiteitsverlies op zich zelf een probleem? Heeft de mens hierin verantwoordelijkheden die verder gaan dan puur op basis van functionele argumenten? Waarop kunnen deze worden gebaseerd? Tot slot moeten we zowel fundamentele als praktische handelingsopties ontwikkelen voor de omgang tussen mens en natuur. Simulatiemodellen en scenariostudies op verschillende tijd- en ruimteschalen kunnen helpen bij het verkennen van opties en het onderbouwen van keuzen. Hiervoor zijn de vragen naar de factoren die milieuvriendelijk of onvriendelijk gedrag bepalen alsmede vragen naar beïnvloeding van gedrag en alternatieve systemen van productie en consumptie ook van groot belang.

Beleidsagenda's

HTSM
Lighting

Onderzoeksagenda's

AMC
Kindergeneeskunde
AMC
Ageing
AMC
Reproduction and development
Toon alle onderzoeks­agenda's