044

Kunnen globalisering en ontwikkeling opnieuw uitgevonden worden, opdat grote welvaarts­verschillen tussen regio’s in de wereld kunnen verminderen in de loop der tijd?

Beschrijving

Waarom bestaan er zulke grote welvaartsverschillen tussen regio’s in de wereld en veranderen deze in de tijd? Duizend jaar geleden waren de welvaartsverschillen tussen de werelddelen gering. Sindsdien nemen die verschillen snel toe en lijken ze een structureel karakter te krijgen: het welvarende Westen versus de arme rest. Inmiddels is, onder andere met de opkomst van landen als Brazilië, Rusland, India en China, de verhouding tussen de regio’s opnieuw aan het veranderen. Waardoor komt dat, welke veranderingen vinden plaats, wat voor gevolgen heeft dat en hoe kunnen we daar het beste op reageren? Mensen verhuizen uit arme streken naar de rijke gebieden. Deze migratie kan bijdragen aan een nieuw evenwicht. Hetzelfde kan misschien ook wel bereikt worden door meer onderwijs in arme streken, door gerichte investeringsprogramma’s of door politieke en bestuurlijke hervormingen. Onderzoek naar langetermijnontwikkelingen in processen van globalisering biedt uitzicht op succesvolle strategieën om met de gevolgen om te gaan.

Verbindend karakter 
Globalisering en ontwikkeling zijn complexe en veelomvattende processen met historische, economische, politieke, culturele en milieudimensies. Het is evident dat globalisering en ontwikkeling in India of China niet hetzelfde betekenen als in Afrika, Europa of de Verenigde Staten. De meeste theorievorming over globalisering en ontwikkeling komt vanuit de sociale wetenschappen en economie. Het is echter noodzakelijk om ze ook vanuit andere perspectieven te bestuderen, zoals vanuit de (sociale) geografie, geschiedenis en ecologie. Voorbeelden van interdisciplinaire vragen zijn: - Wat vertellen historische golfbewegingen in het globaliseringsproces ons over de toekomst van globalisering? Hoe moeten we het globaliseringsproces waarderen? Hoe kan globalisering bijdragen aan het veerkrachtig vermogen van samenlevingen? En hoe kan globalisering dat vermogen bedreigen? - Welke vormen van internationale samenwerking tussen relatief rijke en relatief arme landen stimuleert de veerkracht van arme landen? - Hoe verhouden mondiale ontwikkelingen en processen zich tot regionale en lokale ontwikkelingen in historisch, economisch en cultureel perspectief? - Hoe kan globalisering bijdragen aan biodiversiteit en milieukwaliteit? Hoe kunnen institutionele veranderingen duurzame investeringen stimuleren in ontwikkelingslanden?

Beleidsagenda's

Horizon 2020
Secure, clean and efficient energy
UN Sustainable Development Goals
End poverty in all its forms everywhere
UN Sustainable Development Goals
Reduce inequality within and among countries
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

AMC
Epidemiology and Public Health
EUR
Global History
LEI
Asian Modernities and Traditions
Toon alle onderzoeks­agenda's