055

Hoe wapenen we ons tegen natuur­rampen als aardbevingen, vulkaan­uitbarstingen en overstromingen?

Beschrijving

Natuurrampen en rampen door menselijk ingrijpen in de natuur ontwrichten samenlevingen. Denk aan overstromingen aan de kust en langs rivieren, de aardbevingsproblematiek in Groningen, recente grote aardbevingen elders en de tsunami van 2004 rond de Indische Oceaan. De risico’s op rampen worden steeds groter vanwege de toenemende populatiedichtheid en de daarmee samenhangende kwetsbaarheid van samenlevingen en economieën. Het is cruciaal dat we beter kunnen anticiperen op overstromingen en ook op geohazards als aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, aardverschuivingen en tsunami's. Hiervoor is beter inzicht nodig in de factoren die het optreden, de kracht en de omvang van deze calamiteiten bepalen. Voor geohazards moeten we de vroege signalen beter leren herkennen en benutten. Voor het voorkomen van overstromingen door zee en rivieren is naast een goed inzicht in hydrologie en klimaat een goede samenwerking van verschillende (water)autoriteiten op verschillende schaalniveaus nodig. Ten slotte moeten samenlevingen en infrastructuur weerbaarder gemaakt worden tegen natuurrampen. Dit laatste is mogelijk doordat relevante meetgegevens steeds meer real time beschikbaar komen zodat nieuwe methodes om adequaat te waarschuwen kunnen worden ontwikkeld.

Verbindend karakter 
In veel delen van de wereld is er een reëel risico op aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en tsunami’s. Een beter begrip van het systeem aarde, vooral van geologische processen en structuren in de diepe ondergrond, kunnen op den duur tot een betere voorspelbaarheid van dit soort geografische rampen leiden. Daarvoor is intensieve internationale samenwerking nodig. Het ontsluiten van fundamentele kennis op dit terrein stelt grote eisen aan technologische vooruitgang (bijvoorbeeld diepe boringen in de aardkorst), het uitwisselen van informatie voor het maken van modellen en de bereidheid tot bundeling van krachten en financiële middelen op nationaal en internationaal niveau om gebruik te kunnen maken van dure infrastructuur en grootschalige sensornetwerken. De vaak ingrijpende gevolgen van natuurrampen vereisen aandacht voor sociale en maatschappelijke aspecten, inclusief besluitvorming en politieke verantwoordelijkheid. Gebeurtenissen zoals (bijna-)overstromingen en bodemdaling en aardbevingen als gevolg van gasboringen onderstrepen de urgentie hiervan. Voor de toekomst zijn nieuwe technische mogelijkheden nodig die nieuwe en bestaande infrastructuur zoals gebouwen, bruggen en dijken bestendiger maken tegen allerlei rampen en daarmee de veiligheidsrisico’s helpen beperken. Overheden, private partijen en de wetenschap kunnen gezamenlijk risico’s van natuurrampen helpen verminderen.

Beleidsagenda's

Horizon 2020
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
HTSM
Space
I&M
Water en klimaat & Big data
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

AMC
Epidemiology and public health
AMC
Infection and immunity
AMC
Global Health
Toon alle onderzoeks­agenda's