139

Hoe verwerkt en onthoudt ons brein informatie en wat is daarbij de rol van plasticiteit en netwerken op verschillende (microscopische en macroscopische) niveaus?

Beschrijving

De anatomie van het zenuwstelsel is inmiddels goed bekend. Ook in termen van diagnostiek zijn grote stappen gezet. Het voorspellen van ziektebeloop en het begrijpen van onderliggende mechanismen blijft echter nog vaak lastig. Hersenonderzoekers zijn de hersenen steeds meer als netwerk gaan beschouwen, en niet als een verzameling individuele gebieden die een bepaalde functie hebben. Het doet er als het ware niet zozeer toe of een bepaald gebiedje in de hersenen disfunctioneert, het gaat erom wat de weerslag daarvan is op het gehele netwerk van het brein. De focus in het hersenonderzoek ligt daarom op het begrijpen van informatieverwerking in dat hersennetwerk en van het aanpassingsvermogen van het brein (plasticiteit).

Verbindend karakter 
Onderzoek naar het brein raakt belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Psychiatrische aandoeningen komen veel voor. Daarnaast spelen de hersenen een belangrijk rol in hoe mensen met gezondheid en ziekte omgaan. Tekortkomingen in het functioneren van het brein kunnen kinderen belemmeren in hun ontwikkeling en in hun mogelijkheden om te leren. De hersenen bepalen hoe de mens zich voelt en beïnvloeden daarmee zijn welbevinden en productiviteit. Antisociaal gedrag zoals geweld en misbruik van genotsmiddelen vindt zijn oorzaak in het brein. Kennis van de ouder wordende hersenen kan helpen de mens langer gezond en zelfstandig te houden. In het onderzoek naar het brein ontmoeten veel disciplines elkaar, zoals geneeskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, gedrags- en voedingsonderzoek, technologie, criminologie, besliskunde en pedagogiek. De vraagstelling bestrijkt het gehele spectrum van fundamenteel onderzoek, zoals naar de werking van het brein op het niveau van moleculen en genen tot toegepast onderzoek, zoals naar de mogelijkheden van beïnvloeding.

Beleidsagenda's

HTSM
ICT

Onderzoeksagenda's

AMC
Neurological and psychiatric disorders
AMC
Brain and Cognition
CWI
Life Science
Toon alle onderzoeks­agenda's