006

Hoe kunnen we de kwaliteiten van de ondergrond beschermen en behouden voor mens en milieu, terwijl er ruimte blijft voor maatschappelijke ontwikkelingen?

Beschrijving

We willen bodem, ondergrond en grondwater op korte en lange termijn voor alle mogelijke functies bruikbaar houden. Op die manier blijft de potentie om een gebied te verrijken beschikbaar. Hoe kunnen we de kennis van de ondergrond vergroten ten behoeve van veiligere bebouwing, een gezonde waterhuishouding en verhoging van de economisch waarde?
Deze kennis kan bijdragen aan het beantwoorden van maatschappelijke vragen als:
- Hoe houden we het bodem- en grondwatersysteem in stand en verbeteren we dit?
- Hoe kunnen de gevolgen van ingrepen in de ondergrond gekwantificeerd worden?
- Hoe kan op basis van voortschrijdend kwantitatief inzicht beslist worden over ingrepen in de ondergrond, waarbij tegelijkertijd de belangen van toekomstige generaties worden geborgd?
De bodem is letterlijk en figuurlijk een belangrijk fundament voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast is de bodem ook de natuurlijke drager van de identiteit van veel natuurlijke gebieden. De bodem biedt daarbij kansen voor ontwikkelingen, maar legt ook beperkingen op.

Verbindend karakter 
Het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over en gerelateerd aan duurzaam bodemgebruik maakt deel uit van de zoektocht naar een duurzame en klimaatrobuuste ruimtelijke ontwikkeling van ons land. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere ondergronds bouwen en meervoudig ruimtegebruik, maar ook dijken en alternatieve energie. Door ondergronds te bouwen kan bovengronds de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. Een effectieve aanpak van deze problematiek vereist samenwerking tussen lokale, regionale en landelijke overheden, bedrijfsleven, ingenieursbureaus en kennisinstellingen. Bij het vertalen van nieuwe kennis naar de praktijk spelen uiteenlopende vragen een rol zoals: - Hoe krijg je op het juiste moment de juiste partijen bij elkaar? - Hoe zien de ruimtelijke, sociale, culturele en ecologische context eruit? - Hoe kunnen de (potentiële) bodemkernkwaliteiten optimaal worden benut en versterkt? - Wat zijn hierbij strijdige en gedeelde belangen? Ruimtelijke kwaliteit is geen eenduidig begrip, het is plaats- en tijdgebonden. Het gaat ook om de betekenis en beleving van een plek. Er zijn in Nederland al diverse organisaties die de krachten rondom deze thematiek bundelen.

Beleidsagenda's

AGRI&FOOD
Meer met minder door duurzame, innovatieve voedselsystemen
EZ
Een krachtige en duurzame agrosector
EZ
Planning op maat in de schaarse ruimte
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

Deltares
Water & subsoil resources
Deltares
Environment
DLO-IMARES
Aquacultuur en mariene biotechnologie
Toon alle onderzoeks­agenda's