042

Hoe kunnen we armoede beperken en mondiaal welzijn vergroten?

Beschrijving

Armoede is, naast het ontvluchten van oorlogsgeweld, één van de belangrijkste factoren die internationale migratie bevorderen. Hoewel zulke migratie grote voordelen kan opleveren, zowel voor landen van herkomst als voor bestemmingslanden, is er vaak sprake van gebrekkige integratie die leidt tot het ontstaan van spanningen tussen nieuwkomers en autochtone inwoners. Brengt gebrekkige integratie veiligheidsrisico’s met zich mee? Dreigt een onderklasse te ontstaan die gevoelig is voor de verlokkingen van internationaal terrorisme? Kan dit soort problemen het best geadresseerd worden door een repressief beleid, of juist door een beleid gericht op ondersteuning en het bevorderen van integratie? Kunnen we internationale veiligheid bevorderen door bepaalde vormen van ontwikkelingssamenwerking?
Door de jaren heen is er zowel door overheden als door particulieren een breed beleidsinstrumentarium met bijbehorende interventies ontwikkeld om oorzaken en/of gevolgen van armoede aan te pakken. Met het oog op de toekomst ligt er een grote uitdaging om inzicht te krijgen in de effectiviteit van dit beleidsinstrumentarium, zodat we beter begrijpen waar we op in moeten zetten. Daarbij is de inzet zowel om armoede te beperken als om het mondiaal welzijn te vergroten.

Verbindend karakter 
Om deze vraag te beantwoorden is een multidisciplinaire aanpak nodig. Inzichten uit de economie, internationale betrekkingen, sociologie, rechtswetenschappen, geschiedenis en ontwikkelingsstudies kunnen bijdragen aan het ontrafelen van de werking van bepaalde beleidsinterventies. Denk hierbij aan vredesoperaties, voedselhulp, samenwerkingsverbanden op het gebied van veiligheid, investeringen in de economie of in de ontwikkeling van democratische rechtsstaten. Deze interventies hebben tot doel om positief bij te dragen aan de welvaart en het welzijn van mensen. Voor de wetenschap ligt de uitdaging onder andere in toegepast/evaluerend onderzoek naar de effectiviteit van bepaalde interventies, waarbij vergelijkend onderzoek inzicht kan verschaffen in de effectiviteit van verschillende typen aanpak, maar ook van verschillende soorten beleidsinstrumenten, zoals communicatieve, financieel-economische, juridische en faciliterende instrumenten. Daarbij is het ook belangrijk om evaluerend/vergelijkend onderzoek te doen naar de randvoorwaarden waarbinnen een interventie wel of niet werkt. Denk aan de mate waarin er politieke steun is voor bepaalde maatregelen. Het is een uitdaging om via strategisch/ontwerpgericht onderzoek te komen tot innovatie in de aanpak van armoede. Het is van economisch belang om interventies te ontwikkelen die zowel armoede beperken als tot een grotere economische meerwaarde – en daarmee vergrote welvaart – leiden. Daarnaast kunnen nieuwe inzichten verwerkt worden in nieuwe type interventies. Deze vraag kan zowel vanuit een nationaal als internationaal perspectief worden gepercipieerd.

Beleidsagenda's

EZ
Mondiale voedselzekerheid, schaarste en transitie
NWO uitdagingen
Veerkrachtige samenleving
SZW
Armoede en schulden
Toon alle beleidsagenda's

Onderzoeksagenda's

AMC
Global Health
Clingendael
The Sahel programme
CPB
Publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Het onderzoeksprogramma van het CBS omvat vele maatschappelijke aspecten, van macro-economische indicatoren als economische groei en consumentenprijzen, tot de inkomenssituatie van personen en huishoudens.
Toon alle onderzoeks­agenda's