012

Hoe functioneren zeeën en oceanen en wat is hun betekenis voor de toekomst?

Beschrijving

De zee is essentieel voor onze toekomstige voorziening van energie, voedsel en grondstoffen. De kennis over het oceaansysteem is echter nog steeds zeer gelimiteerd. Dit hangt vooral samen met de enorme grootte en relatieve ontoegankelijkheid van dit systeem. Ondertussen wordt de menselijke invloed op oceanen sterker door intensieve visserij en transport, verzuring als gevolg van de toename van CO2 in de atmosfeer, vervuiling met voedingsstoffen die leidt tot dode regio’s in de oceaan, vervuiling met plastics, klimaatverandering en daarmee verbonden veranderingen in stromingspatronen. Hoe beïnvloeden deze veranderende condities het systeem, inclusief de biologie en ecologie, de chemische samenstelling van zeewater en sediment, fysieke eigenschappen en de interactie met het land en met de atmosfeer? Hoe kunnen we op basis van monitoring, experimenten, modellen en reconstructies van het verleden de zee beter begrijpen en accurate toekomstprojecties maken van hoe oceanen en zeeën zullen veranderen?

Verbindend karakter 
Zeeën en oceanen vragen om een integrale, multidisciplinaire en vaak internationale aanpak en hebben daarom een uitzonderlijk groot verbindend vermogen. Een nauwe samenwerking tussen de wetenschap, verschillende nationale en internationale overheden en economische partners is nodig om zeeën en oceanen beter te begrijpen, langdurig te monitoren en op grond van gedegen kennis voor verschillende doeleinden duurzaam te gebruiken. De immense economische betekenis van de zee in termen van energie, grondstoffen, visserij, aquacultuur en transport biedt grote kansen voor de toekomst, maar brengt ook de verplichting van doelmatigheid en duurzaam gebruik met zich mee. Dit vraagt niet alleen om een goed begrip van biologische, ecologische, chemische en fysieke processen, maar onderstreept ook de noodzaak van nieuwe of aangepaste wet- en regelgeving, van vernieuwend technologisch onderzoek en studies naar maatschappelijke implicaties en sociaaleconomische kaders (maatschappelijk verantwoord innoveren) voor het werken op en met de zee. Innovatief en interdisciplinair onderzoek op en tussen uiteenlopende schaalniveaus is nodig om een goede balans tussen bescherming of herstel en economie voor de toekomst te kunnen garanderen. Daarbij moet aandacht zijn voor: gezondheidsvraagstukken zoals die betreffende gifstoffen in de voedselketen tussen zee en mens, maatschappelijke aspecten zoals de sociale economie van kuststreken, de zee als potentiële bedreiging voor dichtbevolkte delta’s en monitoring voor het behoud van een goede milieutoestand. Nationale en internationale overheden, het bedrijfsleven en de wetenschap zullen nauw moeten samenwerken om de geheimen en de schatten van de zee duurzaam, rendabel en ethisch verantwoord te ontsluiten.

Beleidsagenda's

HTSM
Space
WATER
Duurzaam functioneren van watersystemen
WATER
Duurzaam gebruik estuaria, zeeën En oceanen

Onderzoeksagenda's

3TU
High Tech Systems
HZ University of Applied Sciences
CoE Delta Technology
Inholland
Business, Finance & Law
Toon alle onderzoeks­agenda's